{"data":[{"guid":"84379e96267f11e899326c92bf61e2d8","text":"今日春分 祝福送给群里的朋友","thumb":"https://static.dongtu.com/netpic/20180313132935QAW9ZFU7OPLAVHWN_m_mc.gif?imageMogr2/thumbnail/!80p/format/png","gif_thumb":"https://static.dongtu.com/netpic/20180313132935QAW9ZFU7OPLAVHWN_m_th5.gif","main":"https://static.dongtu.com/netpic/20180313132935QAW9ZFU7OPLAVHWN_m_mc.gif","width":240,"height":240,"md5":"85cd100cccff6841d9b164b74f243d4c","webp":"https://static.dongtu.com/netpic/20180313132935QAW9ZFU7OPLAVHWN_m.webp","webpsize":144154,"webpmd5":"b536c3a3e805903a344f670f66dc0e26","classify":6,"is_animated":"1","fsize":161469},{"guid":"86342620267f11e899326c92bf61e2d8","text":"春回大地 万物复苏 一年好运从春分开始","thumb":"https://static.dongtu.com/netpic/20180313132938YFT8BOZRMASN8KVN_m_mc.gif?imageMogr2/thumbnail/!80p/format/png","gif_thumb":"https://static.dongtu.com/netpic/20180313132938YFT8BOZRMASN8KVN_m_th5.gif","main":"https://static.dongtu.com/netpic/20180313132938YFT8BOZRMASN8KVN_m_mc.gif","width":240,"height":240,"md5":"3fbaa0c6147631115f151d0d5f7a8d8a","webp":"https://static.dongtu.com/netpic/20180313132938YFT8BOZRMASN8KVN_m.webp","webpsize":549472,"webpmd5":"0dbf1b81ecb9a628b378c14efe875bf1","classify":6,"is_animated":"1","fsize":326844},{"guid":"84a99fe7267f11e899326c92bf61e2d8","text":"春分到 处处风光好","thumb":"https://static.dongtu.com/netpic/20180313132935OUN9W18XJMWIM4I8_m_mc.gif?imageMogr2/thumbnail/!80p/format/png","gif_thumb":"https://static.dongtu.com/netpic/20180313132935OUN9W18XJMWIM4I8_m_th5.gif","main":"https://static.dongtu.com/netpic/20180313132935OUN9W18XJMWIM4I8_m_mc.gif","width":240,"height":240,"md5":"fcaeaf5e929876f3e7a5ed9b51bc6a61","webp":"https://static.dongtu.com/netpic/20180313132935OUN9W18XJMWIM4I8_m.webp","webpsize":267384,"webpmd5":"a75bbf3addd539cddb753984ebe14ee5","classify":6,"is_animated":"1","fsize":178904},{"guid":"83d0283f267f11e899326c92bf61e2d8","text":"春暖花开","thumb":"https://static.dongtu.com/netpic/20180313132934GL8U2VPW91N6YKL1_mc.gif?imageMogr2/thumbnail/!80p/format/png","gif_thumb":"https://static.dongtu.com/netpic/20180313132934GL8U2VPW91N6YKL1_th5.gif","main":"https://static.dongtu.com/netpic/20180313132934GL8U2VPW91N6YKL1_mc.gif","width":200,"height":200,"md5":"3ce24d90098f799dbdcac5b5f522bee6","webp":"https://static.dongtu.com/netpic/20180313132934GL8U2VPW91N6YKL1.webp","webpsize":79876,"webpmd5":"dc5fc4c607fccfb5a1a284aac33861a3","classify":6,"is_animated":"1","fsize":72182},{"guid":"839cf7c3267f11e899326c92bf61e2d8","text":"春天来了","thumb":"https://static.dongtu.com/netpic/20180313132934BUHKS40D17L6KMWZ_mc.gif?imageMogr2/thumbnail/!80p/format/png","gif_thumb":"https://static.dongtu.com/netpic/20180313132934BUHKS40D17L6KMWZ.gif","main":"https://static.dongtu.com/netpic/20180313132934BUHKS40D17L6KMWZ_mc.gif","width":200,"height":200,"md5":"85ac24a5082a05d1af1ea8dedab110ab","webp":"https://static.dongtu.com/netpic/20180313132934BUHKS40D17L6KMWZ.webp","webpsize":41912,"webpmd5":"e9e673b536c21278f9ef5ccd3a1710ed","classify":6,"is_animated":"1","fsize":51761},{"guid":"83415adc267f11e899326c92bf61e2d8","text":"朋友们 春天到了","thumb":"https://static.dongtu.com/netpic/20180313132933F8A9L9RFUDKZU8A3_mc.gif?imageMogr2/thumbnail/!80p/format/png","gif_thumb":"https://static.dongtu.com/netpic/20180313132933F8A9L9RFUDKZU8A3_th5.gif","main":"https://static.dongtu.com/netpic/20180313132933F8A9L9RFUDKZU8A3_mc.gif","width":240,"height":240,"md5":"4e7244c675c1e4bd009e06770e3307d7","webp":"https://static.dongtu.com/netpic/20180313132933F8A9L9RFUDKZU8A3.webp","webpsize":83672,"webpmd5":"24a965420ff63854c20886ec123bd487","classify":6,"is_animated":"1","fsize":82592},{"guid":"3a5bc25c25d411e899326c92bf61e2d8","text":"春分 春天最美的一天 出来玩呀","thumb":"https://static.dongtu.com/netpic/201803121703261BI54G7ZMWKPRZWX_m_mc.gif?imageMogr2/thumbnail/!80p/format/png","gif_thumb":"https://static.dongtu.com/netpic/201803121703261BI54G7ZMWKPRZWX_m_th5.gif","main":"https://static.dongtu.com/netpic/201803121703261BI54G7ZMWKPRZWX_m_mc.gif","width":240,"height":240,"md5":"cf540ce6d68f9c1fc3c13c3f58de5cc5","webp":"https://static.dongtu.com/netpic/201803121703261BI54G7ZMWKPRZWX_m.webp","webpsize":493036,"webpmd5":"e33f82b8500e8d47478cb6f192d81345","classify":4,"is_animated":"1","fsize":399304},{"guid":"127a8b7c25d011e899326c92bf61e2d8","text":"一年之计在于春","thumb":"https://static.dongtu.com/netpic/20180312163342NOMXTUBUJC3CGCNW_m_mc.gif?imageMogr2/thumbnail/!80p/format/png","gif_thumb":"https://static.dongtu.com/netpic/20180312163342NOMXTUBUJC3CGCNW_m_th5.gif","main":"https://static.dongtu.com/netpic/20180312163342NOMXTUBUJC3CGCNW_m_mc.gif","width":240,"height":240,"md5":"aaf05bf78dd5d4d26a04358f208b47e4","webp":"https://static.dongtu.com/netpic/20180312163342NOMXTUBUJC3CGCNW_m.webp","webpsize":362152,"webpmd5":"57d06e2b4af69f43d7597657eac836d6","classify":6,"is_animated":"1","fsize":261739},{"guid":"4e94e142c44c11e7bd957cd30abeadec","text":"","thumb":"https://static.dongtu.com/netpic/20171108141606EQVM6YJUET0OCPDH_m_mc.gif?imageMogr2/thumbnail/!80p/format/png","gif_thumb":"https://static.dongtu.com/netpic/20171108141606EQVM6YJUET0OCPDH_m_th5.gif","main":"https://static.dongtu.com/netpic/20171108141606EQVM6YJUET0OCPDH_m_mc.gif","width":240,"height":135,"md5":"fc6b3bf2637fe11d96cb85d63f498423","webp":"https://static.dongtu.com/netpic/20171108141606EQVM6YJUET0OCPDH_m.webp","webpsize":80140,"webpmd5":"1db0e72005670281426545c0ff9874a2","classify":6,"is_animated":"1","fsize":141613},{"guid":"13f207c002e311e7830d52543f221626","text":"","thumb":"https://static.dongtu.com/netpic/20170307103225R7FH21SCU4S8MTXF_m_mc.gif?imageMogr2/thumbnail/!80p/format/png","gif_thumb":"https://static.dongtu.com/netpic/20170307103225R7FH21SCU4S8MTXF_m_th4.gif","main":"https://static.dongtu.com/netpic/20170307103225R7FH21SCU4S8MTXF_m_mc.gif","width":448,"height":240,"md5":"ae97a2f278d7e7bd6a436a2ec8583b37","webp":"https://static.dongtu.com/netpic/20170307103225R7FH21SCU4S8MTXF_m.webp","webpsize":49292,"webpmd5":"84a3093f9377438fd1b6e6b92bba7370","classify":4,"is_animated":"1","fsize":43302},{"guid":"5550939cc44c11e7bd957cd30abeadec","text":"","thumb":"https://static.dongtu.com/netpic/20171108141616VRF61FJQOAODTJFX_m_mc.gif?imageMogr2/thumbnail/!80p/format/png","gif_thumb":"https://static.dongtu.com/netpic/20171108141616VRF61FJQOAODTJFX_m_th5.gif","main":"https://static.dongtu.com/netpic/20171108141616VRF61FJQOAODTJFX_m_mc.gif","width":240,"height":135,"md5":"f4887347a0e26c3e77806527b8f94653","webp":"https://static.dongtu.com/netpic/20171108141616VRF61FJQOAODTJFX_m.webp","webpsize":107332,"webpmd5":"47ae01608765270eded01001cc8ab520","classify":6,"is_animated":"1","fsize":108643},{"guid":"54247187c44c11e7bd957cd30abeadec","text":"","thumb":"https://static.dongtu.com/netpic/20171108141614DDVZ9134TC06WJ7U_m_mc.gif?imageMogr2/thumbnail/!80p/format/png","gif_thumb":"https://static.dongtu.com/netpic/20171108141614DDVZ9134TC06WJ7U_m_th5.gif","main":"https://static.dongtu.com/netpic/20171108141614DDVZ9134TC06WJ7U_m_mc.gif","width":240,"height":135,"md5":"ca25672023b96c008c910a7fc9d2b7cf","webp":"https://static.dongtu.com/netpic/20171108141614DDVZ9134TC06WJ7U_m.webp","webpsize":179416,"webpmd5":"43b82d6a42045acfa9516d2effe3f6cd","classify":6,"is_animated":"1","fsize":175232},{"guid":"5299601ec44c11e7bd957cd30abeadec","text":"","thumb":"https://static.dongtu.com/netpic/20171108141612SFFEDL0N36FQ2QPO_m_mc.gif?imageMogr2/thumbnail/!80p/format/png","gif_thumb":"https://static.dongtu.com/netpic/20171108141612SFFEDL0N36FQ2QPO_m_th5.gif","main":"https://static.dongtu.com/netpic/20171108141612SFFEDL0N36FQ2QPO_m_mc.gif","width":240,"height":135,"md5":"2349eeb6bd145d1e13f022076827113c","webp":"https://static.dongtu.com/netpic/20171108141612SFFEDL0N36FQ2QPO_m.webp","webpsize":277150,"webpmd5":"59187f37e52ec3aeba69e0fce9d87776","classify":0,"is_animated":"1","fsize":387482},{"guid":"516410e5c44c11e7bd957cd30abeadec","text":"","thumb":"https://static.dongtu.com/netpic/20171108141609WYML35PB45YZFQOQ_m_mc.gif?imageMogr2/thumbnail/!80p/format/png","gif_thumb":"https://static.dongtu.com/netpic/20171108141609WYML35PB45YZFQOQ_m_th5.gif","main":"https://static.dongtu.com/netpic/20171108141609WYML35PB45YZFQOQ_m_mc.gif","width":240,"height":135,"md5":"3653a3a577ac928f9f8bbcc9d5d894b6","webp":"https://static.dongtu.com/netpic/20171108141609WYML35PB45YZFQOQ_m.webp","webpsize":101892,"webpmd5":"c25e58ebf8b0f9b30fe2e04fc25dd029","classify":6,"is_animated":"1","fsize":183858},{"guid":"35f0afd9c10911e6830d52543f221626","text":"","thumb":"https://static.dongtu.com/netpic/20170211005845H4T14DXAEUL8AGEY_mc.gif?imageMogr2/thumbnail/!80p/format/png","gif_thumb":"https://static.dongtu.com/netpic/20161213155309BKG03NMUTNNM4TPO_m_th4.gif","main":"https://static.dongtu.com/netpic/20170211005845H4T14DXAEUL8AGEY_mc.gif","width":427,"height":240,"md5":"ac4495bcac04855a4f1b8d85d2070f4a","webp":"https://static.dongtu.com/netpic/20161213155309BKG03NMUTNNM4TPO_m.webp","webpsize":57820,"webpmd5":"627ceb4b27c9ef74e2462dc83d41d2fa","classify":0,"is_animated":"1","fsize":139020},{"guid":"2eb9d865fc5f11e6830d52543f221626","text":"","thumb":"https://static.dongtu.com/netpic/201702270407124DDC5YS4PSBUFROE_m_mc.gif?imageMogr2/thumbnail/!80p/format/png","gif_thumb":"https://static.dongtu.com/netpic/201702270407124DDC5YS4PSBUFROE_m_th4.gif","main":"https://static.dongtu.com/netpic/201702270407124DDC5YS4PSBUFROE_m_mc.gif","width":240,"height":134,"md5":"306cfdb346498592fbca141bc0a9a5e9","webp":"https://static.dongtu.com/netpic/201702270407124DDC5YS4PSBUFROE_m.webp","webpsize":56058,"webpmd5":"79288dd7b45578e0b49bb02855ce0dff","classify":6,"is_animated":"1","fsize":102280},{"guid":"289b7e1bfc5f11e6830d52543f221626","text":"","thumb":"https://static.dongtu.com/netpic/20170227040700YQ2JKL5ICTYKFQWF_m_mc.gif?imageMogr2/thumbnail/!80p/format/png","gif_thumb":"https://static.dongtu.com/netpic/20170227040700YQ2JKL5ICTYKFQWF_m_th4.gif","main":"https://static.dongtu.com/netpic/20170227040700YQ2JKL5ICTYKFQWF_m_mc.gif","width":240,"height":138,"md5":"e0cf709b331b2812201efa7b55347287","webp":"https://static.dongtu.com/netpic/20170227040700YQ2JKL5ICTYKFQWF_m.webp","webpsize":78668,"webpmd5":"6edea51ee317ddca97d0e61d9bcc3917","classify":0,"is_animated":"1","fsize":259081},{"guid":"4f82b455c44c11e7bd957cd30abeadec","text":"","thumb":"https://static.dongtu.com/netpic/20171108141607X4P7FJMP3EVOPO85_m_mc.gif?imageMogr2/thumbnail/!80p/format/png","gif_thumb":"https://static.dongtu.com/netpic/20171108141607X4P7FJMP3EVOPO85_m_th5.gif","main":"https://static.dongtu.com/netpic/20171108141607X4P7FJMP3EVOPO85_m_mc.gif","width":240,"height":130,"md5":"57ffe34e54de73f6681d40fbec1e1feb","webp":"https://static.dongtu.com/netpic/20171108141607X4P7FJMP3EVOPO85_m.webp","webpsize":127988,"webpmd5":"2e99db71bb0e029ea48ecf858c5f4ec7","classify":6,"is_animated":"1","fsize":209190},{"guid":"4dd24f0ac44c11e7bd957cd30abeadec","text":"","thumb":"https://static.dongtu.com/netpic/20171108141604GQUTTMHYRGWQD1C4_m_mc.gif?imageMogr2/thumbnail/!80p/format/png","gif_thumb":"https://static.dongtu.com/netpic/20171108141604GQUTTMHYRGWQD1C4_m_th5.gif","main":"https://static.dongtu.com/netpic/20171108141604GQUTTMHYRGWQD1C4_m_mc.gif","width":240,"height":135,"md5":"c0b370e7e3882c263938c414b8241242","webp":"https://static.dongtu.com/netpic/20171108141604GQUTTMHYRGWQD1C4_m.webp","webpsize":96140,"webpmd5":"4701933dac281aa1bc91504825a5779c","classify":6,"is_animated":"1","fsize":195809},{"guid":"214310b2fc5f11e6830d52543f221626","text":"","thumb":"https://static.dongtu.com/netpic/20170227040647BSYQW0UGPA472ZUB_m_mc.gif?imageMogr2/thumbnail/!80p/format/png","gif_thumb":"https://static.dongtu.com/netpic/20170227040647BSYQW0UGPA472ZUB_m_th4.gif","main":"https://static.dongtu.com/netpic/20170227040647BSYQW0UGPA472ZUB_m_mc.gif","width":240,"height":130,"md5":"81e8af9eaf3ef2250461b59d4c7826a4","webp":"https://static.dongtu.com/netpic/20170227040647BSYQW0UGPA472ZUB_m.webp","webpsize":43082,"webpmd5":"9cb827cb580a7b940cf437e3ee4f3ecb","classify":0,"is_animated":"1","fsize":118130}],"pagination":{"count":20,"offset":0,"total_count":152},"status":0}