{"data":[{"guid":"e60bad1ea03211e899326c92bf61e2d8","text":"i love you","thumb":"https://static.dongtu.com/netpic/201808151028282151C70NXOM9O5EZ_m_mc.gif?imageMogr2/thumbnail/!80p/format/png","gif_thumb":"https://static.dongtu.com/netpic/201808151028282151C70NXOM9O5EZ_m_th5.gif","main":"https://static.dongtu.com/netpic/201808151028282151C70NXOM9O5EZ_m_mc.gif","width":240,"height":240,"md5":"b45a6ac17f756e6a94399fec9ca562f4","webp":"https://static.dongtu.com/netpic/201808151028282151C70NXOM9O5EZ_m.webp","webpsize":993230,"webpmd5":"188fa551587186985e14de0865f2b684","classify":5,"is_animated":"1","fsize":578218},{"guid":"e4e1a184a03211e899326c92bf61e2d8","text":"你长的怎么那么 像我未来老婆啊","thumb":"https://static.dongtu.com/netpic/20180815102826E5MG10X0H1NVIDPD_m_mc.gif?imageMogr2/thumbnail/!80p/format/png","gif_thumb":"https://static.dongtu.com/netpic/20180815102826E5MG10X0H1NVIDPD_m_th5.gif","main":"https://static.dongtu.com/netpic/20180815102826E5MG10X0H1NVIDPD_m_mc.gif","width":240,"height":240,"md5":"dd31ad465cbf4b352c343d9232cb0827","webp":"https://static.dongtu.com/netpic/20180815102826E5MG10X0H1NVIDPD_m.webp","webpsize":873382,"webpmd5":"eebe49aa33bb8795de697620ebf8fb3d","classify":5,"is_animated":"1","fsize":490271},{"guid":"e37ebd10a03211e899326c92bf61e2d8","text":"北鼻 心里都是 全部都是你 我的眼里都是","thumb":"https://static.dongtu.com/netpic/20180815102824M01HVN3M3Q3KRU5Q_m_mc.gif?imageMogr2/thumbnail/!80p/format/png","gif_thumb":"https://static.dongtu.com/netpic/20180815102824M01HVN3M3Q3KRU5Q_m_th5.gif","main":"https://static.dongtu.com/netpic/20180815102824M01HVN3M3Q3KRU5Q_m_mc.gif","width":240,"height":240,"md5":"f19fb0fc4adb20fa39dc55ebb49305e5","webp":"https://static.dongtu.com/netpic/20180815102824M01HVN3M3Q3KRU5Q_m.webp","webpsize":457798,"webpmd5":"4a39a6efc84859a6b45c387824f0e9b6","classify":5,"is_animated":"1","fsize":361908},{"guid":"e2ad7162a03211e899326c92bf61e2d8","text":"我真是个大笨蛋 除了爱你 什么都做不好","thumb":"https://static.dongtu.com/netpic/20180815102823BE9XNGW7G1JITXDG_m_mc.gif?imageMogr2/thumbnail/!80p/format/png","gif_thumb":"https://static.dongtu.com/netpic/20180815102823BE9XNGW7G1JITXDG_m_th5.gif","main":"https://static.dongtu.com/netpic/20180815102823BE9XNGW7G1JITXDG_m_mc.gif","width":240,"height":240,"md5":"3eaf1d08bd58aad1405d335d768c1cff","webp":"https://static.dongtu.com/netpic/20180815102823BE9XNGW7G1JITXDG_m.webp","webpsize":553278,"webpmd5":"333feef10f5efc408495e5aef7efe235","classify":5,"is_animated":"1","fsize":356646},{"guid":"e1cacbcba03211e899326c92bf61e2d8","text":"你缺对象吗","thumb":"https://static.dongtu.com/netpic/20180815102822MVSKGN76GYX0JM6U_m_mc.gif?imageMogr2/thumbnail/!80p/format/png","gif_thumb":"https://static.dongtu.com/netpic/20180815102822MVSKGN76GYX0JM6U_m_th5.gif","main":"https://static.dongtu.com/netpic/20180815102822MVSKGN76GYX0JM6U_m_mc.gif","width":240,"height":240,"md5":"778e3fff309a8319ec20d33421968ca6","webp":"https://static.dongtu.com/netpic/20180815102822MVSKGN76GYX0JM6U_m.webp","webpsize":309726,"webpmd5":"d3f7165cf7c824c4c7824cdc7ca11865","classify":5,"is_animated":"1","fsize":338622},{"guid":"e1252e0da03211e899326c92bf61e2d8","text":"你不要仗着我爱你 就为所欲为","thumb":"https://static.dongtu.com/netpic/201808151028210AR9XOGU30NVX9DI_m_mc.gif?imageMogr2/thumbnail/!80p/format/png","gif_thumb":"https://static.dongtu.com/netpic/201808151028210AR9XOGU30NVX9DI_m_th5.gif","main":"https://static.dongtu.com/netpic/201808151028210AR9XOGU30NVX9DI_m_mc.gif","width":240,"height":240,"md5":"3e3b5eb9d48ce0341f0307ce761208cb","webp":"https://static.dongtu.com/netpic/201808151028210AR9XOGU30NVX9DI_m.webp","webpsize":636350,"webpmd5":"14685b808764beb0b56415addf143c0d","classify":5,"is_animated":"1","fsize":323713},{"guid":"e06e9aeba03211e899326c92bf61e2d8","text":"你再秀恩爱 小心娴妃灭你灯","thumb":"https://static.dongtu.com/netpic/20180815102819EWRMRWCSOUXWLCZE_m_mc.gif?imageMogr2/thumbnail/!80p/format/png","gif_thumb":"https://static.dongtu.com/netpic/20180815102819EWRMRWCSOUXWLCZE_m_th5.gif","main":"https://static.dongtu.com/netpic/20180815102819EWRMRWCSOUXWLCZE_m_mc.gif","width":240,"height":240,"md5":"96dd1cecd82586c72645052449ed3174","webp":"https://static.dongtu.com/netpic/20180815102819EWRMRWCSOUXWLCZE_m.webp","webpsize":501232,"webpmd5":"14934eeb58627d7939a6de50c081a0e4","classify":5,"is_animated":"1","fsize":319844},{"guid":"dfbbfbfca03211e899326c92bf61e2d8","text":"要我月老给你 牵红线吗","thumb":"https://static.dongtu.com/netpic/20180815102818O1WT85NEXRF4ZZ1Y_m_mc.gif?imageMogr2/thumbnail/!80p/format/png","gif_thumb":"https://static.dongtu.com/netpic/20180815102818O1WT85NEXRF4ZZ1Y_m_th5.gif","main":"https://static.dongtu.com/netpic/20180815102818O1WT85NEXRF4ZZ1Y_m_mc.gif","width":240,"height":240,"md5":"c3a5c4d00ee9fa739f93dc362598719f","webp":"https://static.dongtu.com/netpic/20180815102818O1WT85NEXRF4ZZ1Y_m.webp","webpsize":519882,"webpmd5":"5fc3d9356312a00bd18ba960d3e1fe4e","classify":5,"is_animated":"1","fsize":295395},{"guid":"df12a5c8a03211e899326c92bf61e2d8","text":"看 这是单身狗","thumb":"https://static.dongtu.com/netpic/20180815102817ZJ4U125TVEOZ0YHU_m_mc.gif?imageMogr2/thumbnail/!80p/format/png","gif_thumb":"https://static.dongtu.com/netpic/20180815102817ZJ4U125TVEOZ0YHU_m_th5.gif","main":"https://static.dongtu.com/netpic/20180815102817ZJ4U125TVEOZ0YHU_m_mc.gif","width":240,"height":240,"md5":"cea5f5a9db4bc2799868f35dfb8bafac","webp":"https://static.dongtu.com/netpic/20180815102817ZJ4U125TVEOZ0YHU_m.webp","webpsize":338342,"webpmd5":"53edaaf24652a8d5afd37bee3c699938","classify":5,"is_animated":"1","fsize":381171},{"guid":"de708a4aa03211e899326c92bf61e2d8","text":"我偏无理取闹 除非你来抱抱","thumb":"https://static.dongtu.com/netpic/20180815102816JAAHWBSB78LLZVF2_m_mc.gif?imageMogr2/thumbnail/!80p/format/png","gif_thumb":"https://static.dongtu.com/netpic/20180815102816JAAHWBSB78LLZVF2_m_th5.gif","main":"https://static.dongtu.com/netpic/20180815102816JAAHWBSB78LLZVF2_m_mc.gif","width":240,"height":240,"md5":"a4f39d63cc94e5a559c5639ec096805c","webp":"https://static.dongtu.com/netpic/20180815102816JAAHWBSB78LLZVF2_m.webp","webpsize":328362,"webpmd5":"e7a5ae7cb73b6c34cdf7ead5386c6095","classify":5,"is_animated":"1","fsize":260351},{"guid":"392e9da4fdba11e6830d52543f221626","text":"单身狗","thumb":"https://static.dongtu.com/netpic/20170228213125OOK0PKKMW6KVPEPY_l_mc.gif?imageMogr2/thumbnail/!80p/format/png","gif_thumb":"https://static.dongtu.com/netpic/20170228213125OOK0PKKMW6KVPEPY_l_th5.gif","main":"https://static.dongtu.com/netpic/20170228213125OOK0PKKMW6KVPEPY_l_mc.gif","width":193,"height":138,"md5":"8d4a6d5dff8b99f81e42a64c531cf804","webp":"https://static.dongtu.com/netpic/20170228213125OOK0PKKMW6KVPEPY_l.webp","webpsize":280236,"webpmd5":"4a6bfea5faef8506e168faf198efda62","classify":5,"is_animated":"1","fsize":465216},{"guid":"33ba5a4afdba11e6830d52543f221626","text":"单身狗","thumb":"https://static.dongtu.com/netpic/20170228213114JXVV0ALEQIIBNGAQ_l_QC_mc.gif?imageMogr2/thumbnail/!80p/format/png","gif_thumb":"https://static.dongtu.com/netpic/20170228213114JXVV0ALEQIIBNGAQ_l_QC_th5.gif","main":"https://static.dongtu.com/netpic/20170228213114JXVV0ALEQIIBNGAQ_l_QC_mc.gif","width":240,"height":303,"md5":"8b0a29a6c6eb18d479a12549abbe5f36","webp":"https://static.dongtu.com/netpic/20170228213114JXVV0ALEQIIBNGAQ_m.webp","webpsize":48214,"webpmd5":"70de6118d8de08defe7a4b711f50b1be","classify":5,"is_animated":"1","fsize":193755},{"guid":"13158702d3cd11e6830d52543f221626","text":"单身狗","thumb":"https://static.dongtu.com/netpic/20170210200952D7M8ZOXR917R1XU5_mc.gif?imageMogr2/thumbnail/!80p/format/png","gif_thumb":"https://static.dongtu.com/netpic/20170106130040PWHOQM1RWXW2M6NM_th5.gif","main":"https://static.dongtu.com/netpic/20170210200952D7M8ZOXR917R1XU5_mc.gif","width":181,"height":181,"md5":"02f9cb13386580498ada853ff154edc6","webp":"https://static.dongtu.com/netpic/20170106130040PWHOQM1RWXW2M6NM.webp","webpsize":45642,"webpmd5":"906ca1601179008b0322a5890b586ee3","classify":1,"is_animated":"1","fsize":84873},{"guid":"0809f79e054511e7830d52543f221626","text":"单身狗","thumb":"https://static.dongtu.com/netpic/20170310115239D2IQ9SZ2VN1LAUTO_l_mc.gif?imageMogr2/thumbnail/!80p/format/png","gif_thumb":"https://static.dongtu.com/netpic/20170310115239D2IQ9SZ2VN1LAUTO_l_th5.gif","main":"https://static.dongtu.com/netpic/20170310115239D2IQ9SZ2VN1LAUTO_l_mc.gif","width":220,"height":124,"md5":"0a2de26c1c7137194343e769a085847f","webp":"https://static.dongtu.com/netpic/20170310115239D2IQ9SZ2VN1LAUTO_l.webp","webpsize":466982,"webpmd5":"89d3319b2e8a9ce56e8f9d78fcc5d556","classify":4,"is_animated":"1","fsize":526730},{"guid":"e29cc673760d11e7bd957cd30abeadec","text":"","thumb":"https://static.dongtu.com/netpic/20170801003229G1UARLI5F1RF6BNO_l_o_mr2_mc.gif?imageMogr2/thumbnail/!80p/format/png","gif_thumb":"https://static.dongtu.com/netpic/20170801003229G1UARLI5F1RF6BNO_l_o_mr2_th5.gif","main":"https://static.dongtu.com/netpic/20170801003229G1UARLI5F1RF6BNO_l_o_mr2_mc.gif","width":240,"height":237,"md5":"ae666b53b4aea37a3bff408221459498","webp":"https://static.dongtu.com/netpic/20170801003229G1UARLI5F1RF6BNO_l_o_mr2.webp","webpsize":71922,"webpmd5":"672c21bf0ed4aff691977701106465d7","classify":2,"is_animated":"1","fsize":281910},{"guid":"dc49bfa37db311e7bd957cd30abeadec","text":"","thumb":"https://static.dongtu.com/netpic/20170810180454AYT4W52NU5Z2VQI2_mr2_mc.gif?imageMogr2/thumbnail/!80p/format/png","gif_thumb":"https://static.dongtu.com/netpic/20170810180454AYT4W52NU5Z2VQI2_mr2_th5.gif","main":"https://static.dongtu.com/netpic/20170810180454AYT4W52NU5Z2VQI2_mr2_mc.gif","width":240,"height":140,"md5":"fa1bd24d1388e6b34ad4a12cc268a447","webp":"https://static.dongtu.com/netpic/20170810180454AYT4W52NU5Z2VQI2_mr2.webp","webpsize":152444,"webpmd5":"792fc3b321e57aeefc9f5b07edc34bb9","classify":0,"is_animated":"1","fsize":256879},{"guid":"d852699c760d11e7bd957cd30abeadec","text":"","thumb":"https://static.dongtu.com/netpic/20170801003224HV5AWUWJ8I7QCNQZ_l_o_mr2_mc.gif?imageMogr2/thumbnail/!80p/format/png","gif_thumb":"https://static.dongtu.com/netpic/20170801003224HV5AWUWJ8I7QCNQZ_l_o_mr2_th5.gif","main":"https://static.dongtu.com/netpic/20170801003224HV5AWUWJ8I7QCNQZ_l_o_mr2_mc.gif","width":240,"height":235,"md5":"4f941c6010db98e07353b6d64209fad3","webp":"https://static.dongtu.com/netpic/20170801003224HV5AWUWJ8I7QCNQZ_l_o_mr2.webp","webpsize":360866,"webpmd5":"661b70a7b6f9757520ffc84c3faa24ae","classify":0,"is_animated":"1","fsize":651371},{"guid":"2c0b0cc6238311e899326c92bf61e2d8","text":"白色情人节约吗","thumb":"https://static.dongtu.com/netpic/20180309181811L0U8AGU7ZT9EUIKZ_m_mc.gif?imageMogr2/thumbnail/!80p/format/png","gif_thumb":"https://static.dongtu.com/netpic/20180309181811L0U8AGU7ZT9EUIKZ_m_th5.gif","main":"https://static.dongtu.com/netpic/20180309181811L0U8AGU7ZT9EUIKZ_m_mc.gif","width":240,"height":240,"md5":"dd2d4fc08cf6414c4023a7b80fe361c2","webp":"https://static.dongtu.com/netpic/20180309181811L0U8AGU7ZT9EUIKZ_m.webp","webpsize":124942,"webpmd5":"ed85b17999b48701e1316e4509ff2444","classify":5,"is_animated":"1","fsize":116995},{"guid":"2b88db21238311e899326c92bf61e2d8","text":"White Valentine's Day","thumb":"https://static.dongtu.com/netpic/201803091818103II1MI23DLS93B34_m_mc.gif?imageMogr2/thumbnail/!80p/format/png","gif_thumb":"https://static.dongtu.com/netpic/201803091818103II1MI23DLS93B34_m_th5.gif","main":"https://static.dongtu.com/netpic/201803091818103II1MI23DLS93B34_m_mc.gif","width":240,"height":240,"md5":"f059b0610d23ca9dec1796da56b0d822","webp":"https://static.dongtu.com/netpic/201803091818103II1MI23DLS93B34_m.webp","webpsize":162844,"webpmd5":"14d3bbe248c19f5674d01f99886b6a5e","classify":5,"is_animated":"1","fsize":143035},{"guid":"eb3f951d29ab11e78b2a7cd30abeb912","text":"情人节快乐","thumb":"https://static.dongtu.com/netpic/201704251705079B1FD9QBRNI2TPY0_mc.gif?imageMogr2/thumbnail/!80p/format/png","gif_thumb":"https://static.dongtu.com/netpic/201704251705079B1FD9QBRNI2TPY0_th5.gif","main":"https://static.dongtu.com/netpic/201704251705079B1FD9QBRNI2TPY0_mc.gif","width":234,"height":225,"md5":"d834edb592129b5316421b23e8e251fb","webp":"https://static.dongtu.com/netpic/201704251705079B1FD9QBRNI2TPY0.webp","webpsize":87654,"webpmd5":"f44fe4ad88cdb23474e9771cc9465af6","classify":5,"is_animated":"1","fsize":123562}],"pagination":{"count":20,"offset":0,"total_count":317},"status":0}